Fugler
TilbakeBergand

Blåmeis

Bokfink

Brushane

Buskskvett

Dverglo

Enkelt bekkasin

Fasan

Fiskeørn

Fjellvåk

Flaggspett

Fossekall

Glente

Gransanger

Granmeis

Gravand

Grønnstilk

Gulerla

Gråhegre

Hagesanger

Haukugle

Heipiplerke

Horndykker

Hubro

Kaie

Kanadagås

Kattugle

Kernebiter

Kornkråke

Lappugle

Lavskrike

Løvmeis

Løvsanger

Myrsnipe

Orrfugl

Rapphøne

Rugde

Rödbena

Rødstjert

Sandlo

Sivhauk

Sivhøne

Sivspurv

Skogsnipe

Skjærpiplerke

Sothøne

Steinskvett

Steinvender

Stork

Storfugl

Storspove

Svarthvit fluesnapper

Tjeld

Toppmeis

Tornskate

Trane

Tårnfalk

Vierspurv

Vintererle

Ærfugl